• su kasidesi

  1.
  fuzûli 'nin orijinal adı KASiDE DER NATI HAZRET-i NEBEVi olan kasidesi.

  "Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
  Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su

  Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
  Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su

  Zevk-ı tîğundan aceb yoh olsa gönlüm çâk çâk
  Kim mürûr ilen bırağur rahneler dîvâra su

  Vehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânun sözin
  ihtiyât ilen içer her kimde olsa yara su

  Suya virsün bâğ-bân gül-zârı zahmet çekmesün
  Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gül-zâra su

  Ohşadabilmez gubârını muharrir hattuna
  Hâme tek bahmahdan inse gözlerine kara su

  Ârızun yâdıyla nem-nâk olsa müjgânum n'ola
  Zayi olmaz gül temennâsıyla virmek hâra su

  Gam güni itme dil-i bîmârdan tîgun dirîğ
  Hayrdur virmek karanu gicede bîmâra su

  iste peykânın gönül hecrinde şevkum sâkin it
  Susuzam bir kez bu sahrâda menüm-çün ara su

  Men lebün müştâkıyam zühhâd kevser tâlibi
  Nitekim meste mey içmek hoş gelür hûş-yâra su

  Ravza-i kûyuna her dem durmayup eyler güzâr
  Âşık olmış galibâ ol serv-i hoş-reftâra su

  Su yolın ol kûydan toprağ olup dutsam gerek
  Çün rakîbümdür dahı ol kûya koyman vara su

  Dest-bûsı ârzûsıyla ger ölsem dostlar
  Kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su

  Serv ser-keşlük kılur kumrî niyâzından meger
  Dâmenin duta ayağına düşe yalvara su

  içmek ister bülbülün kanın meger bir reng ile
  Gül budağınun mizâcına gire kurtara su

  Tıynet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme
  iktidâ kılmış târîk-i Ahmed-i Muhtâr'a su

  Seyyid-i nev-i beşer deryâ-ı dürr-i ıstıfâ
  Kim sepüpdür mucizâtı âteş-i eşrâra su

  Kılmağ içün tâze gül-zârı nübüvvet revnakın
  Mu'cizinden eylemiş izhâr seng-i hâra su

  Mu'cizi bir bahr-ı bî-pâyân imiş âlemde kim
  Yetmiş andan min min âteş-hâne-i küffara su

  Hayret ilen barmağın dişler kim itse istimâ
  Barmağından virdügin şiddet günü Ensâr'a su

  Dostı ger zehr-i mâr içse olur âb-ı hayât
  Hasmı su içse döner elbette zehr-i mâra su

  Eylemiş her katreden min bahr-ı rahmet mevc-hîz
  El sunup urgaç vuzû içün gül-i ruhsâra su

  Hâk-i pâyine yetem dir ömrlerdür muttasıl
  Başını daşdan daşa urup gezer âvâre su

  Zerre zerre hâk-i dergâhına ister sala nûr
  Dönmez ol dergâhdan ger olsa pâre pâre su

  Zikr-i na'tün virdini dermân bilür ehl-i hatâ
  Eyle kim def-i humâr içün içer mey-hâra su

  Yâ Habîballah yâ Hayre'l beşer müştakunam
  Eyle kim leb-teşneler yanup diler hemvâra su

  Sensen ol bahr-ı kerâmet kim şeb-i Mi'râcda
  Şebnem-i feyzün yetürmiş sâbit ü seyyâra su

  Çeşme-i hurşîdden her dem zülâl-i feyz iner
  Hâcet olsa merkadün tecdîd iden mimâra su

  Bîm-i dûzah nâr-ı gam salmış dil-i sûzânuma
  Var ümîdüm ebr-i ihsânun sepe ol nâra su

  Yümn-i na'tünden güher olmış Fuzûlî sözleri
  Ebr-i nîsândan dönen tek lü'lü şeh-vâra su

  Hâb-ı gafletden olan bîdâr olanda rûz-ı haşr
  Eşk-i hasretden tökende dîde-i bîdâra su

  Umduğum oldur ki rûz-ı haşr mahrûm olmayam
  Çeşm-i vaslun vire men teşne-i dîdâra su."
  16 -2 ... yasak merve
 • gençliğin ata ya cevabı

  15.
  "Ey Büyük Ata,

  Varlığımızın en kutsal temeli olan, Türk istiklâl ve Cumhuriyetinin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar, değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. istikbâlde, hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Bizler, bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan, Türk istiklâl ve Cumhuriyeti, varlığımızın esası olarak, eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. istiklâl ve Cumhuriyetimize kastedecek düşmanlar, en modern silahlarla donanmış olarak, en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi, ulusal birliğimizi ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaktır. Çünkü, bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği, dökülen temiz kanların ve Cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her zorluğa iman dolu göğsümüzü germek, gerçek amacımızı olacaktır.

  Ey Türk'ün büyük Atası !

  istiklâl ve Cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman, içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun, kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak, bütün engelleri aşıp her güçlüğü yenmek azmindeyiz.

  Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize, namus ve şeref sözü verir, kendimizi büyük Türk ulusuna adarız."

  türk gençliği
  5 -1 ... yasak merve
 • ne iş olsa yaparım

  5.
  işsizlik canına tak etmiş, çaresizlikten her şeye razı olmuş insanın geldiği nokta. bu noktaya gelmek o kadar kolay değildir. önce üniversitedeki hocalardan iş bulma konusunda yardım bekleyen insan burdan kendisine 'ekmek çıkmayacağını' anlayınca eş dosta haber salar, bir süre sonra bakar ki eş dosttan daha hayır yok bu sefer çareyi internetteki kariyer sitelerinde bulur. üç beş ilana cv yollar, buralardan da cevap gelmeyince ümitsizliği iyice artar ve sıra bu arayışın son basamağına gelir, işsiz insan artık her gün düzenli olarak birkaç gazete alarak bunların ilan sayfalarına bakar. artık aradığı şey iştir sadece 'istediği iş'i kim bulmuştur da o bulacaktır? iş bulsa haline şükretmesi telkin edilir ona. bu telkinlerle artık zincirin son halkasına gelinmiştir: "ne iş olursa yaparım abi."
  2 -1 ... yasak merve
 • bagdatli ruhi

  3.
  rûhi-i bağdadî ismiyle de anılır.
  1 -1 ... yasak merve
 • eticicibebe

  21.
  7 temmuz uludag sozluk fasil zirvesi 'nde gördüğüm sessiz, sakin, ufacık, tefecik, şirin yazar.
  (bkz: kanı ısınmak)
  ... yasak merve
 • olmeden once olunuz

  1.
  tasavvuf düşüncesini destekler mahiyetteki hadis.
  tasavvufa göre, insan insan-ı kâmil mertebesine ulaşmak için henüz bu dünyadayken, dünyevî zevkeleri bir yana bırakıp kendisini allah yoluna adamalıdır. bu suretle ölmeden önce ölümü tatmalıdır.
  ... yasak merve
 • soruya soruyla karşılık vermek

  20.
  -soruma soruyla karşılık verdin?
  -ben mi senin soruna soruyla karşılık verdim?
  6 -1 ... yasak merve
 • tucimania

  24.
  "caz mı, rock mı?? o ne? onları boşverinde şakşuka güzelmiş" diyen yazar. *
  ayrıca parmak şaklatarak ritim tutması karizmasını çizse de dağıtmamıştır. ama ne olursaolsun tanıştığıma memnun oldum. * *
  1 ... yasak merve
 • 7 temmuz 2006 uludağ sözlük fasıl zirvesi

  74.
  zirvedeki tek ayık yazar olarak bütün ikna turlarına, hatta tehditlere, rağmen yine de gerçekleri, yalnızca gerçekleri yazacağım. *
  her şeyden önce zirve çok eğlenceli geçmiştir. her şey yolunda ve güzel gitmiştir. organizasyonu yapan arkadaşlara burdan selam eder ve hepsine teker teker teşekkür ederim.
  veee kirli çamaşırlar dökülsün şimdi...

  devedikeni, gecenin başında sessiz sakin, efendi gibi * otururken alkol şişede durduğu gibi durmadığı için gecenin sonlarına doğru köçek olmuştur. saz ekibinin karşısına geçip oynamış, yerineoturmamıştır. saatte bir "noldu sen durgun gibisin, bir sorun mu var" diye sorarak, * ilgi ve alakasını eksik etmemiştir. *
  kenidisi için yeni kampanyalar düşünülmüştür zirvede;
  (bkz: devedikeni mod değil köçek olsun)

  atan alır spor, devedikeni kadar olamamış, onu oturduğu yerden ilgi ve şaşkınlıkla takip etmeyi tercih etmiştir.

  maksat muhabbet, gecenin tek oynamayanı olarak, içse de kendini bozmamıştır. delikanlı delikanlı, ağır bir şekilde takılmıştır.

  sefertası, içip güzelleşmiş, güzelleştikçe oynamış, oynadıkça açılmış, açıldıkça saçılmıştır. devrilmedik sürahi, kırılmadık bardak bırakmamıştır. karpuz kabuğuyla attığı göbekler hala akıllardadır.

  ozsaycan, ricky martin 'in istanbul şubesi olduğu tarafımca gözlemlenip onaylanmıştır.

  karpuz kabuğu, sözlük zirvelerinin kaşarlanmış yazarı olarak yerinde pek duramamış, onla bunla konuşmayı, oynamayı, beni de zorla oynatmayı kendisine görev edinmiştir.

  elifff, gece boyunca pek oturmamış, gecenin sonunda da baybars 'a kahve falı baktırmıştır.

  dopdop, gecede muhasebe işlerine bakmış ve belgeleri * toplamıştır. bütün yazarlara şantaj yapacak kadar fotograf vardır elinde.

  laz paçino, dopdopla beraber gecenin şipşakçılığını üslenmiştir. benim hadi kalkalım tacizlerime maruz kalmıştır. *

  sally, sally değil asenaymış aslında.

  tucimania, zirvede "caz maz bahane göbek havası şahane" diyerek doğru yolu seçmiş, özüne dönmüştür. sabah kalkınca saçlarının yarısının yerinde olmadığını fark edecektir: özene bezene uzattığı saçları milletin eline koluna takılmış ve yolunmuştur.

  fth, "allah", "yandan" diye bağırarak uludağ ve saz ekibini aşka getirmiştir. her tür şarkıda, her türlü dansı yapabildiğini göstermiştir. hem salacak 'ta oturup hem de öğrenci ağızlarıyla konuşmasını yazarlar pek yememiştir ama neyse. *
  2 -1 ... yasak merve
 • zaman ve mekan kavramlarının kaybolduğu an

  2.
  (bkz: ölüm)
  -1 ... yasak merve
 • siir tercume edilmez

  2.
  ismail tunalı, sanat ontolojisi adlı kitabının, sanat eserinin tabakalarını incelediği bölümünde üzerinde durduğu husus. ayrıca roman ingarden da bu görüşü destekler: bir sanat eseri, özellikle şiir başka dile çevrilince dilin yapısı bozulduğu için anlatım ve anlam da bozulur.
  2 ... yasak merve
 • metroseksuel sirin

  ?.
  şirinlerin kendisine en fazla bakanıdır. bacağında ve göğsünde bir şirin kılı bile yoktur, rengi masmavidir *, şirin tırnaklarına mavi ojeler sürer...
  ... yasak merve
 • image maker şirin

  ?.
  sonucu için; (bkz: metroseksüel şirin)
  ... yasak merve
 • türk işi süper kahraman

  6.
  (bkz: gazman) : "işte türkün süper kahramanı böyle olur" dedirten kuru fasülye dostu kahraman.
  2 ... yasak merve
 • 7 temmuz 2006 uludağ sözlük fasıl zirvesi

  34.
  yarın yapılacak, büyük bir aksilik çıkmazsa benim de * teşrif edeceğim zirvedir. yolu bulamayanlara dopdop kardeşçiğimiz çıkıp el sallayacaktır. *
  ... yasak merve
 • buscopan

  1.
  mide ve karınla ile ilgili, regl sancısı dahil, her türlü ağrıya birebir olan ilaç.
  6 ... yasak merve
 • 24 saat açık yerler

  9.
  (bkz: uludağ sözlük anket servisi) *
  2 ... yasak merve
 • regl sancısı

  13.
  (bkz: buscopan)
  7 -1 ... yasak merve
 • sevgililerin ceppartner kullanması

  5.
  (bkz: ayrılma sebebi)
  1 ... yasak merve
 • sekreter

  5.
  (bkz: yönetici asistanı) *
  4 -1 ... yasak merve
 • yeni şeyler getiriyorum